Børn og unges fællesskaber

Kort intro. Inklusionshandleplan for 0- 18 år. Udarbejdet i et samarbejde ml. dagtilbud, skoler, UU, PPR, jobcenter, forvaltning og undervisningsministeriet 

Inklusionshandleplan 0-18 år


Byrådet vedtog den 9. december 2014 ialt 55 politiske rammebeslutninger vedrørende skolereformen. I denne blev vedtaget:

At der udarbejdes en procesbeskrivelse og handleplan på inklusionsområdet (0-18 år) i Odder Kommune. Det psykologiske og pædagogiske personale skal inddrages i arbejdet.

Den 4. juli vedtog udvalget for Børn, unge og kultur Drejebog 4, som Der beskrev mål for og organisering af arbejdet med inklusionshandleplanen for området 0 - 18 år.

Styregruppen for inklusion tager udgangspunkt i Børn- og ungepolitikken, hvor formålet er:

I Odder Kommune har alle børn og unge mulighed for at udvikle positivt selvværd og udfordres i de miljøer de indgår. 
Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være en del af fællesskabet.

Styregruppen har udarbejdet 4 mål og 10 delmål/måltal. Målene og måltallene skal fungere som ledetråde i processen med at lave handleplanen og rettesnor for byrådets og skolernes arbejde med inklusion efterfølgende.

Måltallene vil blive målt i kvalitetsrapporten. Forvaltningen foreslår derfor, at målbarheden yderligere drøftes i forbindelse med udarbejdelse et nyt kvalitetskoncept.

Mål
Herudover er der defineret tre mål og en række delmål/måltal, som dels angiver retning for temaerne i arbejdsgrupperne, dels skal indgår i evalueringerne i kvalitetsrapporten. 

Mål

 • Alle børn skal have mulighed for at realisere deres potentiale (Måltal 1,2,3)
 • Alle dagtilbud, skoler og forældre samarbejder om udviklingen af inkluderende børnefællesskaber (måltal 4,5,6)
 • Der skal være sammenhæng mellem de kommunale tilbud (måltal 7,8)
 • De fagprofessionelle er kompetente og oplever, at de mestrer inklusionsopgaven (måltal 9,10)

  Delmål/måltal
 • At 97 pct. af børnene i Odder undervises i den almene grundskole og privatskoler i 2016
 • At alle børn i 2018 medvirker til at sætte mål for egen læring
 • At eleverne i termometerundersøgelse i gennemsnit vurderer deres trivsel til 4,5 point af 5 mulige.
 • Alle (95 pct.) forældre har forståelse for, at deres barn/børn er en del af et mangfoldigt børnefællesskab (forældretilfredshedsundersøgelse, 2018)
 • Forældre og civilsamfund deltager aktivt i og udgør en ressource til støtte for at skabe og udvikle børne- og ungefællesskaber (forældreundersøgelse 2018)
 • At 95 pct. af forældrene i 2018 er tilfredse med deres barn daginstitutions- og skoleforløb (forældretilfredsheds-undersøgelse).
 • Der er i (f.eks. 2016) udarbejdet faste, formaliserede procedurer og tværfaglige mødestrukturer for overgange og overleveringer
 • At 95 pct. af forældrene oplever at været inddraget, i forhold til deres eget barns/unges unikke historie, i samarbejdet med de professionelle voksne omkring barnet/den unge.
 • At alle medarbejdere har faglig viden og pædagogiske handlekompetencer i forhold til både det almene og specialiserede område (medarbejderundersøgelse, 2018)
  Der er etableret en kultur, hvor deling af viden om og erfaringer med den pædagogiske praksis er prioriteret. (medarbejderundersøgelse 2018)