Særlige indsatser på normal og specialområdet

Specialpædagogisk bistand


Tildeling af ressourcer


Indstilling og visitation

Visitation til specialtilbuddene foretages 2 gange årligt.

Der visiteres i foråret med skolestart til 1.august samt i efteråret med skolestart 1.februar. Der kan i særlige tilfælde undersøges, om en visitation uden for termin er mulig, men specialtilbuddene er i disse situationer ikke forpligtede på at modtage elever uden for de fastlagte starttidspunkter.

For tilflyttere foretages dog løbende visitation og skolestart. Visitationsproceduren/-forløbet er i henhold til ovenstående:

Skoleleder foretager henvisning til Børne- og Familiecentrets psykologgruppe. Børne- og Familiecentrets psykologgruppe udarbejder pædagogisk psykologisk vurdering. På grundlag af den pædagogisk psykologiske vurdering kan skolelederen beslutte, at eleven skal henvises til et specialtilbud. Leder Børne- og Familiecentret visiterer til et specialtilbud. Inden en elev visiteres til et specialtilbud, sendes sagen til ”høring” hos lederen af specialtilbuddet. Denne ”høring” indgår i det samlede grundlag for visitationen.

For skolebegynderes vedkommende er det BFC’s psykologgruppes forpligtigelse at forelægge disse kommende elever for skoleleder til beslutning om, hvorvidt disse skal begynde i normalskolen eller allerede ved skolestart henvises til specialtilbud.

Struktur for udvidet specialpædagogisk bistand – 2016

 Omstilling af specialundervisningsområdet


Befordring på specialklasseområdet

Skolebørn har ret til befordring mellem skolen og hjemmet eller tæt på hjemmet afhængig af, hvilket klassetrin de går på, og hvor langt de bor fra skolen.

Hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet, skal kommunen også sørge for befordring. 
Syge og invaliderede elever har ret til befordring til og fra skole uanset skolevejens længde.

Kommunen kan for eksempel opfylde sin befordringsforpligtelse ved at henvise eleverne til offentlige trafikmidler eller ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring.

Hvis forældrene benytter sig af det frie skolevalg, betyder det, at barnet ikke har krav på fri befordring. Hverken hvis den valgte skole ligger i egen kommune eller i en anden. Kommunen kan dog selv vælge at yde helt eller delvis fri befordring for eksempel for at understøtte det frie skolevalg.

For syge og invaliderede, som benytter det frie skolevalg, skal kommunalbestyrelsen i stedet afholde udgifter til befordring svarende til udgifterne til den befordring, som kommunalbestyrelsen ville være forpligtet til at afholde, hvis eleven gik på sin distriktsskole, eller hvis eleven benyttede det tilbud, som eleven er visiteret.

Specialpædagogisk bistand i skolealderen – 2016

Omstilling af specialundervisningsområdet

Overenskomst med dagbehandlingstilbud

Flersprogede elever 
Odder Kommunen har samlet modtagelsesklasserne på Parkvejens Skole, hvor nyankomne elever modtager basisundervisning. Samtidig bliver eleverne tilknyttet deres distriktsskole.

I modtagelsesklassen er basisundervisningen tilrettelagt som turboforløb i dansk som andetsprog, jf. Fælles Mål, hvor der arbejdes med at gøre eleven parat til at kunne deltage i almenundervisningen. Det pædagogiske personale og ressourcepersoner på skolen vurderer løbende elevens faglige udvikling og sprogparathed i forhold til indslusning i almenundervisning.

I det omfang elevens sproglige progression tillader det, indsluses eleven på distriktsskolen eller på den skole, som forældrene ønsker, at deres barn skal gå på. Her indgår eleven i almenundervisningen og modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog efter behov.

Støtte fra indslusningslærer
Både elever og pædagogisk personale på distriktsskolen får støtte fra en såkaldt indslusningslærer fra en af modtagelsesklasserne på Parkvejens Skole. Forløbet med indslusningslæreren består i gennemsnit af tre forløb af tre dages varighed hver, hvor læreren laver co-teaching sammen med det pædagogiske personale i den pågældende almenklasse. På den måde får det enkelte medarbejderteam kompetencer til at tilrettelægge en undervisning, der understøtter den nyankomne elevs læring.

Distriktsskolens ressourcepersoner overtager gradvist opgaven med at sikre, at den nyankomne elev får den nødvendige støtte i undervisningen. Det foregår ved, at en ressourceperson på distriktsskolen med kompetencer i fx læsning, DSA eller AKT giver støtte i undervisningen og gennem elevsamtaler. Som led i sprogstøtten opstiller ressourcepersonen mål sammen med eleven og giver eleven feedback, typisk en gang om måneden.
Modellen er beskrevet på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Modellen beskrives yderligere i sprog og læsehandleplanen for børn og unge i Odder Kommune: