Voksentandplejen

OMSORGSTANDPLEJE

Hvem: Omsorgstandpleje tilbydes til personer, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje eller omsorg. Der skal være tale om, at egenomsorgen er så begrænset, at personen ikke kan benytte det tilbud om tandpleje, som gives af de privat-praktiserende tandlæger.

Hvor: I eget hjem/på plejehjem (enkelte kan behandles på klinikken i VitaPark).

Pris: Egenbetaling på ca. 570 kr. årligt (i 2023).

Hvordan: Visitation via kommunens visitationscenter.

Ønskes yderligere information kan Odder Kommunale Tandpleje kontaktes på tlf. 8780 3570 eller mail til tandplejen@odder.dk

SPECIALTANDPLEJE

Hvem: Personer med sindslidelse, udviklinghæmning med videre, der ikke kan benytte det tandplejetilbud, som gives af de privatpraktiserende tandlæger. Specialtandplejen opfatter også visse personer med cerebral parese, autisme samt personer der har en betydelig og varig funktions-nedsættelse, fx hårdt ramte sklerosepatienter.

Hvor: På klinikken i Vitapark, så vidt muligt.

Pris: Egenbetaling på maksimalt 2.130 kr. årligt (i 2023).

Hvordan: Støtteperson, læge, tandlæge eller socialrådgiver kan henvise til Specialtandplejen.

Efter henvisning bliver der indkaldt til visitation ved en tandlæge i Specialtandplejeteamet, som afgører om den enkelte opfylder betingelserne for at modtage tandpleje i Specialtandplejen.

Henvisningsskemaer m.v:

Henvisning til specialtandplejen - udfyld henvisning på nettet og udskriv - word

Vil du høre mere om specialtandplejen kan du kontakte Odder Kommunale Tandpleje, tlf. 8780 3570.

SOCIALTANDPLEJE

Hvem: De mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgs- og specialtandplejen, samt det tandplejetilbud de privatpraktiserende tandlæger tilbyder.

Der er tale om personer med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløshed og borgere, der benytter herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig (jf. lov om social service §104 og §110).

Hvor: På klinikken i VitaPark.

Pris: Ingen egenbetaling.

Hvordan: Visitationen er todelt, da det er din sagsbehandler/kontaktperson i kommunen, som vurderer de sociale kriterier og en tandlæge i voksentandplejen, der vurderer, om der er et tandplejebehov.

Hent:

Visitationsskema til Socialtandpleje ved Tandplejen i Odder Kommune