Priser på pasning

Alle takster gælder fra 1. januar 2022.

Dagpleje

 • Fuld tid: kr. 3.034
 • Deltid: kr. 2.016 (kun ved barsel- max. 30 timer om ugen)

11 måneders betaling (juli er betalingsfri)

Integrerede institution: under 3 år

 • Fuld tid: kr. 3.530
 • Deltid: kr. 2.137 (kun ved barsel – max. 30 timer om ugen)

Integrerede institution og børnehaveplads: over 3 år         

 • Fuld tid: kr. 1.807
 • Deltid: kr. 1.162 (kun ved barsel – max. 30 timer om ugen)
 • Kostordning i Krible Krable huset kr. 494
 • Kostordning i Saksild Børnehus kr. 520

11 måneders betaling (juli er betalingsfri)

Deltidspladser ved barsel

Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i henhold til barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

SFO                    

 • SFO – morgen : 169 kr.   
 • SFO – eftermiddag: 1.776 kr.
 • Tidlig SFO – pr. 1. april: 1.945 kr. 

11 måneders betaling (juli er betalingsfri)

Sommerferiepasning i SFO kr. 606 om ugen

Klub                   

 • Fritidsklub Odder Øst/Vest:   kr. 518/10 mdr.
 • Juniorklub Saksild og Gylling: kr. 470/11 mdr.
 • Juniorklub Hou – privat:          kr. 470/11 mdr.

Tilskud til pasning i private institutioner

 • Vuggestue, fuld tid (53 timer): kr.  9.626 Vuggestue, deltid: kr. 6.291 (deltid ved barsel – 30 timer)
 • Børnehave, fuld tid (53 timer): kr. 5.131 Børnehave, deltid: kr. 3.356 (deltid ved barsel – 30 timer)
 • Institutionen skal være godkendt i beliggenhedskommune.

Tilskud til privat pasningsordninger 0-2 år:

 • Fuld tid: max. kr. 6.257 pr. måned.
 • Deltid: max. kr.  4.158 (deltid ved barsel – 30 timer).
 • Dog maksimalt 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter. (12 måneder).

Tilskud til plads i anden kommune

Pr. 1. januar:   Gennemsnitlig driftsudgifter Max tilskud      Forældrenes pris pr. mdr.

0-2-årige:          kr.   12.070                                    kr.   9.052          Afhænger af prisen på den konkrete plads

3- 6-årige:         kr.   6.627                                       kr.   4.970          Afhænger af prisen på den konkrete plads

Bemærk: Plads over kommunegrænsen opkræves i 12 måneders betaling

Forældre bosiddende i Odder Kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune, end den de bor i. Hvis barnet har en plads uden for Odder, giver vi et tilskud. I skal selv betale forskellen mellem tilskuddet og bruttodriftsudgiften for den plads, dit barn benytter.

Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasningskommune er højere end i Odder, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Odder.

Hvis du flytter fra Odder Kommune og ønsker at beholde dit pasningstilbud i kommunen, skal du kontakte Pladsanvisningen, før du flytter.

Flytter du til Odder kommune og vil beholde dit pasningstilbud i din tidligere kommune, skal du kontakte Pladsanvisningen, før du flytter. Vi sender et tilskudsbevis til din tidligere kommune, og vi opkræver betalingen, den er afhængig af pladsprisen i din tidligere kommune. Opkrævningen vil ske i 12 måneder, juli er ikke betalingsfri og vil ske fra flyttedatoen.

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, der har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Søskendetilskud

Hvis du har mere end et barn i pasning, får du automatisk søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris af de øvrige pladser. Vi betragter børn i samme husstand/familie med samme folkeregisteradresse som søskende, dog ikke børn der er anbragt i pleje. 

Økonomisk friplads

Efter ansøgning kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens beregnede årlige indtægt er mellem 187.901 kr. og 583.700 kr., kan der bevilges økonomisk fripladstilskud. Er husstandens beregnede årlige indtægt under 187.900 kr. bevilges der fuld fripladstilskud.

Økonomisk fripladstilskud for enlige forsørgere i 2022

Fripladsskalaen forhøjes med 65.747 kr. for enlige forsørgere.

Betaling og gebyrer

Betales opkrævninger ikke rettidigt, beregnes der renter. Desuden sender kommunen en rykker med et gebyr på 250 kr. Betales denne rykker ikke, bliver restancen sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen modregner i Børne-og ungeydelsen og i overskydende skat. Der kan også foretages lønindeholdelse og udlæg.