Sundhedsplejen

Så snart dit barn bliver født, modtager vores sundhedsplejerske en meddelelse om det og senest tre dage efter bliver du kontaktet. Sundhedsplejen er dog ikke kun for nyfødte, men er et tilbud til alle med børn fra 0 – 16 år.

Her tilbyder vi en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats med det formål at vejlede og samarbejde med forældre om børns trivsel og udvikling. Samtidig tilbyder vi også en øget indsats til børn og unge med særlige behov.

Hjemmebesøg hos kommende forældre

Tilbuddet om hjemmebesøg er ikke et fast tilbud til alle, men kan tilbydes efter en henvisning fra din jordemor. Formålet med et graviditetsbesøg er, at I og jeres sundhedsplejerske lærer hinanden at kende.

Det kan især være en god idé, hvis der er forhold i jeres familie, der har særlig betydning for samarbejdet efter jeres barns fødsel. Hvis der er behov for et besøg under graviditeten, tager sundhedsplejersken kontakt til jer for at planlægge et besøg så tidligt i graviditeten som muligt. Besøget varer cirka en time og vi anbefaler, at begge forældre deltager.

Det er en stor opgave for de fleste at blive forældre, og nogle kan have brug for ekstra støtte. Hvis det er tilfældet i jeres familie, tilrettelægger vi sammen med jer et forløb, som passer til din situation og graviditet.

Under et besøg kan vi komme omkring mange emner. Det kunne for eksempel være:

 • Jeres forventninger til at blive forældre og forestillinger om jeres barn.
 • Erfaringer eller oplevelser, som kan udfordre jer i rollen som forældre.
 • Jeres netværk.
 • Overvejelser om amning.
 • Praktiske forhold.
 • Sundhedsplejens tilbud og jeres forventninger.
 • Eventuelle erfaringer fra tidligere.

Adoption

Hvis I skal adoptere et barn, eller allerede har adopteret et barn, er I meget velkomne til at kontakte sundhedsplejen på linda.kirkegaard@odder.dk for at aftale et besøg hos jer.

Et besøg tager cirka en time, hvor vi kan drøfte barnets generelle sundhed og trivsel uanset barnets alder. Udover barnet kan vi også tale om emner, der vedrører jer som forældre – eller kommende forældre.

Det kan for eksempel være om forventninger til det at være forældre til et barn, der er adopteret, eventuelle udfordringer, ændringer i familieforhold samt barnets baggrund og historie. Det kunne også være at I har brug for en snak om hvordan I har det med at være blevet forældre. Endelig kan sundhedsplejersken vejlede jer om kontakt og samspil, kost, søvn, motorik, sundhedsplejens tilbud, sikkerhed i hjemmet og meget andet.

Hjemmebesøg

Så snart barnet er født, får vi i Sundhedsplejen automatisk besked fra sygehuset. Herefter kontakter vi dig hurtigst muligt og aftaler tidspunkt for første besøg af en sundhedsplejerske. Vi bestræber os på, at I gennem forløbet får en fast sundhedsplejerske.

Vores tilbud består af en række hjemmebesøg og konsultationer i vores Børne- og Familiehus. Kontakten varer til jeres barn er cirka ni måneder, men kan forlænges, hvis der er behov for det.

Som udgangspunkt er tilbuddet på seks aftaler, som består af fire hjemmebesøg og to konsultationer, og de finder sted:

 • Første gang, når jeres barn er fire-fem dage. Skulle dette ligge i en weekend, får I også tilbud om dette.
 • 10-14 dage efter at jeres barn er født.
 • Når jeres barn er cirka otte uger. Her får I tilbudt at udfylde et spørgeskema, der kan opspore efterfødselsreaktioner og at få en snak om, hvordan I har det som forældre.
 • Til konsultationerne mødes vi i vores Børne- og Familiehus, der ligger på Bronzealdervej 16 i Odder. Første konsultation finder sted, når jeres barn er cirka fire måneder.
 • Anden konsultation er når jeres barn er cirka seks måneder. 
 • Fjerde hjemmebesøg finder sted, når jeres barn er mellem cirka otte og cirka ni måneder.
 • Derudover tilbyder vi kontakt og besøg efter behov.

Under hjemmebesøgene og i konsultationer undersøger vi jeres barn, og vurderer sammen med jer, om barnet trives og udvikler sig. Desuden drøfter vi de spørgsmål og emner, som I måtte være stødt på som familie.

Undersøgelse efter metoden ADBB

Når vi mødes med jer og jeres barn, undersøger vi otte områder hos barnet - ansigtsudtryk, øjenkontakt, generelt aktivitetsniveau, selvstimulerende bevægelser, barnets lyde, reaktionstid ved stimulering, relation og evnen til at tiltrække og fastholde opmærksomhed. 

Sundhedsplejersken vil være opmærksom på de otte områder under alle besøg og konsultationer, og undervejs gennemgår hun sammen med jer, hvad hun ser efter og hvordan jeres barn reagerer.

De otte områder kommer fra en metode, som ADBB. Den screener børn for social tilbagetrækning og bliver brugt til at undersøge alle børn i Odder Kommune.

Hvis du har lyst til at læse mere om ADBB, kan du gøre det via linket her.

Sundhedsplejens samarbejde med institutioner

I er altid velkommen til at kontakte jeres sundhedsplejerske - også efter jeres barn er blevet et år. Hvis I og jeres sundhedsplejerske vurderer, at der er behov for det, deltager sundhedsplejersken i et overgangsmøde med institutionen sammen med jer for at sikre så tryg en overgang til livet i institution som muligt for jer og jeres barn.

Sundhedsplejerskerne er fast tilknyttet daginstitutioner, hvor de rådgiver og vejleder om børns sundhed og trivsel.

Mødregrupper

Hvis du ønsker at være med i en mødregruppe, er der mulighed for det gennem Sundhedsplejen. Vi opretter mødregrupper inden for de første uger efter at børnene er født, og vi sammensætter grupper, hvor de har nogenlunde samme alder.

Når vi opretter grupperne, tager vi så vidt muligt hensyn til, hvor I bor og om I er førstegangsfødende eller har født før. 

Mor/barn-gruppen

Mor/barn-gruppen er et tilbud til mødre og deres spædbørn, som har brug for mere støtte end det, man kan få i en almindelig mødregruppe.

Gruppen mødes hver 14. dag i Børne-og Familiehuset på Bronzealdervej, og der er mulighed for at deltage i gruppen året rundt. Der vil således ofte være mødre og børn i forskellige aldre. Sammen med din sundhedsplejerske kan du finde ud af, om tilbuddet er noget for dig.

Til møderne er der let forplejning, og derudover kan vi blandt andet komme omkring emner som:

 • Børnenes behov og sundhed – f.eks. mad, søvn, hvile, gråd, kontakt, kærlighed og udvikling.
 • Hverdagens problemer.
 • Hvordan man kan tage sig af både sine egne og barnets behov.
 • Hvordan familiemæssige og sociale forhold spiller en rolle.
 • Temaer med besøg af en dagplejepædagog, tandplejer, fysioterapeut eller tale-hørepædagog.
 • Mulighed for en kort individuel konsultation.

Du kan læse mere i vores pjece ved at klikke på linket her.

Fødselsreaktion

Vi gør en særlig indsats for at finde og hjælpe de mødre og fædre, der rammes af en fødselsreaktion, fordi det er af stor betydning for barnets udvikling og trivsel, hvis mor eller far har det dårligt psykisk.

Flere undersøgelser viser, at cirka 15 % af nybagte mødre og cirka 8 % af nybagte fædre rammes af en fødselsreaktion inden for det første år, efter de er blevet forældre. Derfor bliver begge forældre tilbudt at udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder 10 spørgsmål om dit psykiske helbred, og bliver målt på to skalaer, der hedder EPDS (Edinburgh post-natal depressionscale), som du kan læse mere om her og Gotland depressionscale, som du kan læse mere om her.

Du kan også blive screenet på andre tidspunkter, hvis du selv - eller din sundhedsplejerske - tænker, at du kan være ramt af en fødselsreaktion.
Sundhedsplejersken taler med dig om dine svar og sammen finder I ud af, om du har brug for hjælp.

Åbent hus

Der er forskellige åbent hus-arrangementer i vores Børne- og Familiehus på Bronzealdervej 16. Til arrangementerne kan man for eksempel høre en fysioterapeut fortælle om børns motorik. Arrangementerne kræver ikke tilmelding, du kan bare møde op.

I ”Barnets bog” er der en side, hvor arrangementerne er beskrevet med sted og tidspunkt. Husk at kontrollere evt. aflysninger på www.sundhedsvejen.dk. I skolernes ferier bliver der ikke holdt åbent hus.

Skolebørn og unge

Skolebørn og unge

På alle skoler har vi en sundhedsplejerske, som tilbyder samtaler og undersøgelser til børn og unge i 0. til 9. klasse. Du kan altid kontakte din sundhedsplejerske uden henvisning. Information og invitation til samtaler foregår via Aula eller ForældreIntra.

Individuelle samtaler:

 • Sundhedssamtale og indskolingsundersøgelse i 0. klasse –med deltagelse af forældre.
 • Sundhedssamtale i 2. og 6. klasse.
 • Sundhedssamtale og udskolingsundersøgelse i 8. klasse.
 • Supplerende samtaler efter behov.

Inden samtalerne bliver I som forældre eller barnet selv bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema på BørnUngeLiv.dk om barnets sundhed og trivsel. Skemaet bliver brugt som baggrund for samtalen, som tager udgangspunkt i barnets behov.

Hvis undersøgelsen, spørgeskemaet eller samtalen med jeres barn giver anledning til bekymring, vil I som forældre altid blive kontaktet. Som forældre er I også meget velkommen til at kontakte os, hvis I er bekymrede for jeres barn eller hvis I har brug for råd og vejledning fra en sundhedsplejerske.

Sundhedspædagogiske aktiviteter:

Undervejs i jeres barns skolegang vil der dukke forskellige aktiviteter op, som skal hjælpe barnet med at forstå dets udvikling. Det er blandt andet:

 • Pubertetsundervisning i 5.klasse.
 • Andre sundhedspædagogiske aktiviteter efter aftale med skolen/klassens lærere.

Udover pubertets- og seksualundervisning kan der altså komme andre aktiviteter på skemaet i form af samtaler og undervisning. Samtalerne og undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barns og den enkelte klasses behov, og der kan tages forskellige temaer op. Det kunne for eksempel være:

 • Psykisk og social trivsel.
 • Kammeratskab.
 • Fritidsinteresser.
 • Mobning.
 • Mad og måltider.
 • Bevægelse.
 • Pubertet.
 • Seksualitet.
 • Prævention.
 • Rygning.
 • Rusmidler.
 • Sociale medier.

Sundhedsplejeklinikken

Sundhedsplejeklinikken er et sundhedstilbud til familier med overvægtige børn og unge i alderen 0 til 16 år. At tabe sig kan være svært, men hos sundhedsplejerskerne i overvægtsklinikken kan I som familie få støtte og vejledning til jeres livsstil og til at udarbejde en plan for at ændre jeres barns livsstil. På baggrund af blandt andet en samtale om jeres motivation for at deltage i et forløb, bliver det vurderet om I kan få hjælp på klinikken. Hvis sundhedsplejersken vurderer at et forløb i klinikken kan være til gavn for jer, sættes et forløb i gang og i løbet af det første år skal både forældre og barn deltage i fem til seks konsultationer.

Hvis I er interesseret i at høre mere, kan I sende en mail til sundhedspleje.klinikken-boernmedovervaegt@odder.dk med navn, telefonnummer og en kort beskrivelse af jeres situation.

Samarbejdskonsulenter

I dagtilbud og skoler kan du som forældre og samarbejdspartner møde vores samarbejdskonsulenter, Christina Bock og Pernille Vesterby. De samarbejder med forældre og børn og ofte med andre fagpersoner fra Børne- og familiecentret, dagtilbud og skoler om en tidlig forebyggende indsats.

Netop gennem en tidlig indsats søger vi at undgå, at udfordringer vokser sig store og uoverskuelige for børn og familier. Under graviditet, i dagtilbud og frem til at børn begynder i skole er det Christina, du kan møde via kontakt til sundhedsplejen eller dagtilbud. Fra 0. til og med 9. klasse kan du møde Pernille via kontakt til skoletilbuddet.

Børnefysioterapeut

Børnefysioterapeuten arbejder med børn og unge i alderen fra 0 til 16 år, og rådgiver og vejleder forældre og tværfaglige samarbejdspartnere. Fokus er som udgangspunkt på barnets forskellige sanser og den motoriske udvikling.

Kontakten til fysioterapeuten foregår via sundhedspleje, dagtilbud og skole.

Tryghedscirklen til forældre

Tryghedscirklen er et gruppeforløb, hvor små film, ny teoretisk viden og fælles drøftelser fra dagligdagen hjælper forældre og børn med at opbygge en tryg tilknytning og godt selvværd. Tryghedscirklen bygger på årtiers forskning og viden om børns udvikling og tilknytning til deres forældre. Der er tale om et gennemprøvet program, der på engelsk kaldes ”Circle of Security”. Det giver god mening for mange og som finder sted med tilgangen "du er ikke alene."

Gruppen mødes ti gange, og på hvert hold deltager fire til fem hold forældre, gerne med både mor og far. Der er mulighed for børnepasning ved vores frivillige børnepassere.

Undervejs i programmet kommer der til at være fokus på:

 • Hvordan man forstår barnets adfærd og de følelsesmæssige behov der ligger bag.
 • Hvordan man tager ansvar, når det er nødvendigt, og følger barnets behov, når det er muligt.
 • Hvordan man bliver bevidst om, hvordan ens egne vanskelige følelser som forælder kan ”farve” den måde vi ser barnet på og få os til at reagere uhensigtsmæssigt.
 • Hvordan man kan udvikle gode og hensigtsmæssige måder at håndtere både barnets og ens egne følelser i hverdagen.

I kan sammen med eksempelvis jeres sundhedsplejerske eller pædagog vurdere, om dette tilbud er relevant for jer.

Du kan læse mere i pjecen her.

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport Sundhedsplejen, Odder 2019 - Styrelsen for Patientsikkerhed